GTHR
GTHR China

Kodeks etyczny - GTHR

Kodeks postępowania etycznego jest skierowany do wszystkich Pracowników Guotai-Huarong. Postanowienia Kodeksu mają również zastosowanie do naszych klientów, partnerów biznesowych, akcjonariuszy i innych interesariuszy działających w otoczeniu Guotai-Huarong.

Zdecydowaliśmy się zawrzeć pożądane przez nas postawy i metody działania w niniejszym Kodeksie. Ten dokument określa nasze założenia dotyczące kształtowania postaw Pracowniczych i wpływu na budowanie relacji z otoczeniem organizacji. Wszystkie deklaracje w nim zawarte traktujemy z najwyższą powagą, zobowiązując się do przestrzegania zasad w nim zawartych.

Udostępniamy go do wiadomości wszystkim naszym interesariuszom.

W Kodeksie znajduje się m.in.:

– misja, wizja i wartości Guotai-Huarong,

– wartości etyczne Spółki,

– fundamenty relacji między Pracodawcą a Pracownikami,

– przestrzeganie prawa,

– postępowanie wobec interesariuszy,

– bezpieczeństwo i higiena pracy,

– warunki pracy,

– równość szans i rozwój zawodowy,

– ochrona prywatności,

– relacje i stosunki między Pracownikami,

– przeciwdziałanie konfliktom interesów i ryzyku korupcji.

Załączniki