GTHR
GTHR China

Zakład dużego ryzyka - GTHR

Zgodnie z kryteriami określonymi w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, GTHR – Guotai-Huarong (Polska) zostało zaliczone do grupy zakładów o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. W myśl przepisów Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony środowiska Dz.U. 2016 poz. 672 z poźn. zm. – Zakłady dużego ryzyka są zobowiązane do sporządzenia, przedłożenia stosownym organom państwowym następujących dokumentów:

– Zgłoszenia zakładu
– Programu zapobiegania awariom
– Raportu o bezpieczeństwie
– Wewnętrznego planu operacyjno-ratowniczego

Dokumenty powyższe w sytuacjach tego wymagających winne być na bieżąco aktualizowane.

Ponadto zakłady dużego ryzyka zobowiązane są do podania do publicznej informacji danych wymaganych art. 261 i 261a ww. ustawy.

Załączniki