GTHR
GTHR China
Polski rząd wspiera elektromobilność i GTHR - GTHR

10.09.2019

O elektromobilności mówi dziś cały świat, a słowo odmieniane jest przez wszystkie przypadki. Przed upowszechnieniem stosowania pojazdów elektrycznych nie ma ucieczki to konieczność i wyzwanie naszych czasów. Polski rząd podejmuje działania, aby umożliwić rozkwit w naszym kraju elektromobilności, która wiąże się z rozwojem nowoczesnych gałęzi przemysłu, bezpieczeństwem energetycznym kraju oraz ograniczaniem tzw. smogu komunikacyjnego.

Czy Polskę i inne kraje europejskie czeka epoka elektryczności w motoryzacji? Rozwój transportu nisko i zeroemisyjnego stanowi jeden z priorytetów polityki środowiskowej Unii Europejskiej.

Wystarczy zapoznać się z zapisami w Białej Księdze Komisji Europejskiej z marca 201 1 roku, wzywającej do zmniejszenia zależności transportu od ropy naftowej.  Dokument zakłada obniżenie emisji gazów cieplarnianych wytwarzanych w transporcie do 2050 roku o 60% w porównaniu do 1990 roku. Z kolei unijna dyrektywa z 2014 roku o paliwach alternatywnych nakłania państwa członkowskie do opracowania strategii rozwoju rynku paliw alternatywnych w transporcie oraz potrzebnej do tego infrastruktury. W Polsce, jako jednym z pierwszych krajów UE, ten proces już się rozpoczął.

Postawiliśmy sobie za cel rozwinąć innowacyjny komponent naszej gospodarki w oparciu o elektromobilność. Decyzja ta nie została podjęta w wyniku zachłyśnięcia się globalną modą na samochody elektryczne. Chcemy wykorzystać istniejący w Polsce potencjał, wzmocnić go i zająć na rynku elektromobilności jak najlepsze miejsce. Wspierając ten sektor, stawiamy na polską myśl techniczną czy umiejętności młodych naukowców – mówi Jadwiga Emilewicz, minister przedsiębiorczości i technologii.

Warunkiem stworzenia fundamentów elektromobilności w Polsce była koordynacja działań w zakresie rozwoju tego sektora. Rząd udzielił legislacyjnego i finansowego wsparcia zarówno po stronie podażowej (produkcja), jak i popytowej (rynek). Tym samym stworzone zostało otoczenie prawno-polityczne dla rozwoju elektromobilności w naszym kraju.

Plan Rozwoju Elektromobilności przyjęty w marcu 2017 roku prezentuje działania, które zmierzają do popularyzacji elektromobilności, określając m.in. korzyści związane ze stosowaniem pojazdów elektrycznych. Z kolei krajowe ramy polityki rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych przyjęte dla 32 polskich aglomeracji wprowadzają w życie europejskie regulacje dotyczące warunków budowy infrastruktury związanej z tym sektorem.

Ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych ze stycznia 2018 roku stymuluje rozwój elektromobilności oraz stwarza warunki do upowszechnienia stosowania paliw alternatywnych (m.in. LNG i CNG) w sektorze transportowym w Polsce. Daje szansę na testowanie pojazdów o różnym stopniu automatyczności i umożliwia tworzenie stref czystego transportu w miastach. Obowiązujące przepisy pozwalają również na poruszanie się samochodów elektrycznych po bus-pasach czy też parkowanie w specjalnie wyznaczonych miejscach. Istotne jest także zwolnienie z podatku akcyzowego oraz zwiększenie odpisów amortyzacyjnych. Przyjęcie ustawy umożliwia wsparcie rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych, w tym przyspieszenie budowy sieci bazowej zarówno w aglomeracjach miejskich, na obszarach gęsto zaludnionych, a także wzdłuż dróg należących do transeuropejskich korytarzy transportowych (TEN-T). Wprowadza ona szereg rozwiązań, których celem jest wsparcie budowy infrastruktury do ładowania samochodów w Polsce, zarówno w odniesieniu do pojazdów osobowych, jak i miejskiego transportu publicznego. Określa się m.in. pierwszeństwo bez względu na rodzaj ładowania dla transportu zbiorowego w przyłączaniu do sieci infrastruktury ładowania, brak pozwoleń na budowę, traktowanie inwestycji jako zadań celu publicznego czy niższe opłaty za przyłączenie punktu ładowania.

Z inicjatywy polskiego rządu powołano Fundusz Niskoemisyjnego Transportu, który ma za zadanie wsparcie rozbudowy infrastruktury paliw alternatywnych oraz rozwój rynku pojazdów zasilanych tymi paliwami. Elektromobilność stanowi impuls dla rozwoju nowoczesnych technologii nie tylko motoryzacyjnych, ale także w obszarze magazynowania energii, nowoczesnych materiałów konstrukcyjnych czy systemów elektronicznych i oprogramowania. Jest również czynnikiem integrującym świat nauki oraz biznesu także w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw. Efektem rozwoju elektromoblilności będzie doprowadzenie do zmniejszenia importu ropy naftowej i zużycia paliw ciekłych (jak benzyna i olej napędowy) oraz ograniczenie zanieczyszczeń powietrza.

W lutym tego roku zostało powołane polskie konsorcjum naukowe PolStorEn, którego celem jest opracowanie nowego typu ogniwa do baterii samochodowych. Konsorcjum posiada know-how i bardzo duży potencjał ludzki składający się z 80 doktorantów i 600 inżynierów. Już dziś polskie uczelnie wyższe prowadzą liczne badania dotyczące konwersji energii i elektrochemii stosowanej. Pozwalają one na opracowanie nowych technologii akumulatorów oraz produkcji ogniw.

Dysponujemy wysoko wykwalifikowaną kadrą oraz szeregiem uczelni prowadzących działalność badawczo-rozwojową. Mamy nie tylko wybitnych informatyków wygrywających międzynarodowe konkursy, ale także doświadczoną kadrę inżynierską zajmującą się m.in. mechaniką, czy pracującą w branży chemicznych magazynów energii dla środków transportu. Nasz kraj posiada też silną bazę firm zainteresowanych rozwijaniem produkcji komponentów do ogniw oraz hardware i software do integracji baterii do instalowania w środkach transportu. Po trzecie, mamy jasny plan tego, co chcemy osiągnąć w dziedzinie elektromobilności i powiązanych z nią branż gospodarki – zaznacza minister Jadwiga Emilewicz.

Wspólnie z Francją i Niemcami Polska bierze udział w projekcie European Battery Alliance, którego celem jest zbudowanie „bateryjnego airbusa”. Naszym celem jest wpisanie się polskich przedsiębiorców w pełen łańcuch wartości cyklu życia baterii, zgodnie z ideą ekonomii obiegu zamkniętego.  W Polsce działają rodzime firmy, które produkują baterie dla polskich producentów autobusów elektrycznych oraz sprzedają ogniwa zagranicznym producentom robotów, maszyn górniczych czy pojazdów bezzałogowych. Polska posiada także silną bazę firm zainteresowanych rozwijaniem produkcji komponentów do ogniw oraz urządzeń i oprogramowania integrującego ogniwa w środkach transportu, jak choćby KGHM (folia miedziana i aluminiowa), Grupa Azoty i Chempur (katody i anody), Synthos i Boryszew (separatory), Orlen (tworzywa sztuczne).  Duże projekty inwestycyjne związane z elektro mobilnością realizowane są również przez takie firmy, jak LG Chem czy zlokalizowane na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK” (WSSE „INVEST-PARK”) koncerny Umicore, Mercedes-Benz, Toyota, Mitsui Fligh-Tec, LS, GTHR czy Capchem. Południowo-Zachodnia część Polski, a w szczególności Dolny Śląsk, stanowi jedną z najatrakcyjniejszych lokalizacji dla rozwoju tego przemysłu w Europie. Wpływa na to doskonała infrastruktura, położenie geograficzne, wyspecjalizowani pracownicy oraz obecność światowych podwykonawców motoryzacyjnych, w tym działające w WSSE „INVEST-PARK” firmy: GKN Driveline, Bridgestone, NSK, Faurecia, czy Mando. Co czwarta z 250 firm funkcjonujących na terenie wałbrzyskiej strefy reprezentuje sektor automotive.  Naszym walorem są zarówno doskonale położone tereny inwestycyjne, jak i gotowe hale przemysłowe i powierzchnie biurowe pod wynajem. Strefa oferuje ulgi w podatku dochodowym, a także kompleksowe wsparcie przedsiębiorców pomoc w lokowaniu inwestycji oraz opiekę podczas prowadzenia działalności: bezpłatne szkolenia, niższe koszty zakupu energii, pomoc w poszukiwaniu pracowników i partnerów biznesowych wymienia Piotr Sosiński, prezes zarządu WSSE „INVEST-PARK”.

Strefa była wielokrotnie wyróżniana w międzynarodowym rankingu fDi Magazine, między innymi za jakość obsługi inwestorów. Od ponad dwóch dekad jest katalizatorem rozwoju gospodarczego na Dolnym Śląsku, Opolszczyźnie i w Wielkopolsce – podkreśla prezes spółki.

powrót